Modlitebňa evanjelickej cirkvi
Protestantizmus v Kračúnovciach sa objavil v šestnástom storočí spolu s reformáciou. Súčasná kaplnka, postavená v roku 1992-1995, slúžila pre potreby evanjelických spoluobčanov. V roku 2001 evanjelici tvorili 16% z celkového počtu obyvateľov Kračúnoviec.


                Kaplica kościoła ewangelickiego
Protestantyzm w Kracunowcach pojawił się w XVI wieku wraz z ruchem reformacyjnym. Obecna kaplica budowana w latach 1992-1995 na potrzeby ludności wyznania protestanckiego. W 2001 roku, ewangelicy stanowili 16% ogółu mieszkańców Kracunowiec.


                Praying Room of the Evangelic Church
Protestants in Kracunovce appeared in the sixteenth century in the wake of the Reformation. The present chapel was built in the years 1992-1995 for the Evangelicals who live in Kračúnovce. In 2001 they made up 16% of the total population.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce