Základná škola
Výstavba terajšej ZŠ začala v roku 1970 v priestore kaštieľa Karola Bositsa. Karol Bosits daroval svoj pozemok obci na ktorom stal kaštieľ s veľkým parkom. Vyučovanie v novopostavenej ZŠ sa začalo 1. septembra 1975 .Podľa písomnej zmienky bola dychovka v Kračúnovciach založená 18.októbra 1929. Jej zakladateľom, učiteľom a dirigentom bol tunajší veľkostatkár Karol Bosits. Medzi prvých členov patrili: Ján Čižmár, Štefan Bandžák, Ondrej Bandžák, Juraj Drab, Tomáš Hopko, Ján Hrabek, Ján Majerčín, Andrej Nigoš, Ondrej Jackanin, Ján Juskanič, Ján Varganin. Z Lúčky Ján Mašlej st., Ján Mašlej ml., Andrej Tomko. Vďaka svojmu učiteľovi Karolovi Bositsovi sa naučili čítať notový zápis a podľa neho aj hrať. Na nácvik chodili do kaštieľa, preto tam mali uložené aj svoje nástroje.


                Szkoła Podstawowa
Budowa obecnej Szkoły Podstawowej rozpoczęła się w 1970 roku na terenie zamku Karola Bositsa. Karol Bosits przekazał swoją ziemię na rzecz wsi, na której stał pałac z rozległym parkiem. Nauka w nowo wybudowanej szkole podstawowej rozpoczęła się 1 wrzesnia1975 r. Według przekazów, 18 października 1929 w Kracunovcach powstała orkiestra dęta. Jej założycielem był nauczyciel i dyrygent Charles Bosits, lokalny właściciel ziemski. Wśród pierwszych członków byli: John Čižmár, Stephen Bandžák Andrew Bandžák George Drab, Thomas Hopko, John Hrábek, John Majerčin Andrej Nigos Andrew Jackanin, John Juskanič, John Varganin. Od: Lucky John Mašlej ul., John Mašlej ml., Andrzej Tomko. Dzięki temu nauczyciel Karol Bosits nauczył ich czytać nuty i zgodnie z nimi grac. Próby odbywały się w rezydencji Karola gdzie mieli dostęp do potrzebnych instrumentów.


                Primary school
Construction of the present Primary School began in 1970 on the property of Charles Bositsa. Charles Bosits donated his land to the village, on which stood the palace of a large park. Science in the newly built primary school began on the 1st. of September 1975.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce