Kračúnovce
Obec Kračúnovce sa rozprestiera v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd, v povodí rieky Topľa, ktoré sú súčasťou Vonkajších Východných Karpát. Nadmorská výška v strede obce je 198 m n. m. a v chotári 180 – 479 m n. m. Povrch odlesneného chotára je v severovýchodnej časti rovinatý až mierne zvlnený, v juhozápadnej časti mierne členitý. Obec Kračúnovce je súčasťou Ondavskej vrchoviny, ktorá je budovaná paleogénnymi horninami vonkajšieho flyša, prevažne ílovcami a pieskovcami, bridlicami a slieňmi. Na hladko modelovanom reliéfe sa striedajú chrbty s dolinami, kotlinami a brázdami. Prevažná časť Ondavskej vrchoviny patrí do mierne teplej klimatickej oblasti. Oblasť odvodňujú rieky Topľa a Ondava so svojimi početnými prítokmi.


                Kračúnovce
Wioska Kračúnovce leży nad rzeką Topľa na Pogórzu Ondawskim, które jest częścią Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Wysokość wsi waha sie od 180 do 479 m n.p.m., a centralna część - 198 m n.p.m. Północno-wschodnia część jest wylesiona i lekko pofałdowana, południowo-zachodnie tereny mają zróżnicowaną rzeźbę terenu. Wioska jest częścią Pogórza Ondawskiego – osuszonych terenów rzek Topľa i Ondava oraz ich dorzeczy - które zostało uformowane w paleogenie i ma budowę fliszu karpackiego. Główne skały budujące flisz to piaskowce, łupki i margle . Ze względu na wiek powstania rzeźba terenu jest lekko pofałdowana z niewidocznymi już geosynklinami.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce