Topľa
Topľa je najväčším pravostranným prítokom Ondavy. Pramení v Ľubochnianskej vrchovine. Ondava a Topľa sú dva paralelne tečúce toky, ktoré vytvárajú až po sútok pretiahle povodia, ktoré majú takmer rovnakú dĺžku. Dĺžka toku je 129,8 km. Nadmorská výška ústia do Ondavy je 115 m n. m. (Ľavostranné prítoky Tople - Sveržovka, Kamenec, Cernina a Radomka odvodňujú juhozápadné svahy Ondavskej vrchoviny. Pravostranné prítoky Solotvinec, Šibská voda, Černošina odvodňujú severné svahy Čergovských vrchov). Na rieke mŕtvy volavka Volavka sivá (Ardea cinerea). Je to veľký brodivý vták, ktorý sa zdržuje v blízkosti väčších vodných tokov. Hniezdi v lesíkoch pri riekach, živí sa najmä rybami, žije v kolóniách . Prilieta v marci a odlieta v septembri až v októbri. Topla is the largest tributary of Ondava and lies in the basin of the Danube River. It has its source in the Čergovské Mountains and flows through the eastern part of the Ondavská Foothills. On the Topla River a grey heron (Ardea cinerea) can be found. It is a large wading bird that lives near the larger watercourses. The bird nests in forests near rivers, eats mainly fish and amphibians, lives in the colonies. The heron arrives in March and flies away in September or October.


                Rzeka Topla
Topla to rzeka położona w dorzeczu Dunaju, największy dopływ Ondavy. Ma swoje źródła w Górach Czerchowskich i płynie przez wschodnią część Pogórza Ondawskiego. Do ujścia pokonuje odległość ok. 130 km i wpada do Ondawy w miejscowości Parchovany na wysokości 102 m n.p.m. Nad Toplą można spotkać czaplę siwą. Jest to duży ptak brodzący, który żyje w pobliżu większych cieków wodnych. Gniazda zakłada w lasach przy rzekach, żywi się rybami, żyje w koloniach. Przylatuje w marcu, odlatuje we wrześniu lub październiku.


                The Topla River
Topla is the largest tributary of Ondava and lies in the basin of the Danube River. It has its source in the Čergovské Mountains and flows through the eastern part of the Ondavská Foothills. On the Topla River a grey heron (Ardea cinerea) can be found. It is a large wading bird that lives near the larger watercourses. The bird nests in forests near rivers, eats mainly fish and amphibians, lives in the colonies. The heron arrives in March and flies away in September or October.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce