Hrobka Aristida Dessewffyho
Honvédsky generál v čase maďarskej revolúcie v rokoch 1848/49. Odsúdený viedenskym dvorom a 6. októbra 1849 zastrelený v rumunskom Arade. Tam bol aj pochovaný. V roku 1850 ho rodina tajne previezla na marhaňský statok. Počas troch rokov bola vybudovaná hrobka, v ktorej je pochovaný.


                Grobowiec Aristida Dessewffiego
Węgierski generał walczył w armii powstańczej w czasie powstania przeciwko Austrii w 1848/49 roku. Przez austriacki sąd wojskowy został skazany na śmierć i rozstrzelany 6 pazdziernika 1849 roku w rumunskim miescie Arade. Tam zostal pochowany. W roku 1850 jego rodzina w tajemnicy przed władzami przewiozła prochy na marchański folwark. Przez trzy lata budowana była kaplica, w ktorej został pochowany.


                The tomb of Aristid Dessewffy
Aristid Dessewffy - Hungarian general fighting in the insurgent army during the uprising against Austria in the years 1848-49. He was sentenced to death by the Austrian military court and executed in 1849 in the town Arade (Romania). A year later his family secretly carried the ashes to The Dessewffy family estate in Marhaň and buried them in a chapel.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce