MARHAŇ
Marhaň sa rozprestiera v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd, v povodí rieky Topľa, ktoré sú súčasťou Vonkajších Východných Karpát. Obec je súčasťou Ondavskej vrchoviny, ktorá je budovaná paleogénnymi horninami vonkajšieho flyša, prevažne ílovcami a pieskovcami, bridlicami a slieňmi. Na hladko modelovanom reliéfe sa striedajú chrbty s dolinami, kotlinami a brázdami. Prevažná časť Ondavskej vrchoviny patrí do mierne teplej klimatickej oblasti. Oblasť odvodňujú rieky Topľa a Ondava so svojimi početnými prítokmi. Nesúvislý les je v severovýchodnej časti (borovica, buk). V južnej časti Ondavskej vrchoviny sa nadmorská výška pohybuje okolo 200 metrov. Počiatky osadníctva na území dnešnej obce sa datujú na koniec 9. storočia. Základnou činnosťou obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo. Majiteľmi Marhane boli šľachtické rody. Koncom 19. storočia, keď sa stala vlastníctvom Jána Hohenhle-Ochringera, prežívala svoj rozkvet. Dnešná Marhaň sa rýchlo mení – rastú nové budovy, nové ulice a zreštaurované objekty pozitívne vplývajú na výzor obce. V roku 1996 bola dokončená stavba katolíckeho kostola. Nachádza sa tu tiež evanjelický kostol. Obyvatelia Marhane sú preslávení svojou láskou k spevu a tancu.


                MARHAŇ
Marhań leży na wysokości około 200 m n.p.m. w środkowej części Pogórza Ondawskiego należącego do Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Pogórze zbudowane jest z fliszu karpackiego (paleogen), głównie łupków, piaskowców i margli, na powierzchni których wykształcily się doliny i otaczające je wzniesienia. Obszar jest odwadniany przez rzeke Toplę i Ondavę z licznymi dopływami. Osada została założona pod koniec IX wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1277 roku. Przez wieki właścicielami Marhani były węgierskie rody szlacheckie w tym przez długi czas rodzina Dessewffy. U schyłku XIX wieku wieś stała się własnością Jana Hohenhle-Ochringer. Od tego czasu zakończył się okres pańszczyźniany. Nowy właściciel dbał o swoją miejscowość i w nią inwestował tworząc godne warunki do życia mieszkańcom. W lesie zwanym „Dubina” wybudował pałac z własną kanalizacją, młyn, gorzelnię i tartak. Dzisiejszy Marhań szybko się zmienia. W centrum wsi znajduje się budynek Urzędu Wiejskiego oraz Dom Ludowy. W 1996 roku zakończono budowę kościoła rzymskokatolickiego. Znajduje się tu także kościół ewangelicki wybudowany w 1822 roku. Życie kulturalne Marhani jest bogate. Tutejsi mieszkańcy słyną z zamiłowania do śpiewania i tańca. Działa tu grupa taneczno – wokalna: „FS Marhančan“ oraz wyrabia się tradycyjną rodzinną ceramikę


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce