Grota w Rosolinie nad Potokiem Czarnym
Dolina Czarnego, jak całe Bieszczady, zbudowana jest z utworów fliszowych, które tworzą ułożone na przemian warstwy skał osadowych takich jak zlepieńce, piaskowce i iłowce. Flisz karpacki jest podatny na erozję i rzeki tworzą w nim liczne formy geomorfologiczne. W tym miejscu spotykamy wydrążoną w skale przez potok Czarny grotę zwaną „jaskinią w Rosolinie”, skałki ostańcowe i ukształtowane w potoku powyżej groty malownicze progi skalne - kaskady. Na wypłaszczonym zboczu doliny, gdzie rzeka osadza żyzny muł i przynosi diaspory różnych roślin – rozwija się bogate zbiorowisko łęgowe. Na przeciwległym stromym zboczu rośnie m.in. paproć objęta ścisłą ochroną gatunkową – języcznik zwyczajny.


                Jama v Rosoline nad Čiernym potokom
Dolina Čierneho potoka, tak ako celé Beskydy, je tvorená flyšovými útvarmi, ktoré tvoria striedavo uložené vrstvy usadených hornín ako sú pieskovce, zlepence a ílovce. Karpatský flyš ľahko podlieha erózii a rieky v ňom vytvárajú rôzne geomorfologické útvary. Na tomto mieste potok vymyl jamu, ktorá sa nazýva „Jaskyňa v Rosoline”. Skaly nad jamou tvarované potokom, vytvárajú malebné skalné pereje – kaskády. Na miernejšom svahu doliny, kde rieka prináša úrodné bahno a semená rôznych rastlín, sa rozvíja bohaté spoločenstvo lužného lesa. Na protiľahlom strmom svahu rastie okrem iného aj zákonom prísnechránená papraď - jelení jazyk.


                Cave in Rosolin
Valley of the Czarny Stream, as the whole Bieszczady, is formed by Carpathian flysch rocks (altering layers of sandstones, claystones and conglomerates). This material is susceptible to erosion and river creates many geomorphological forms (caverns monadnocks and cascades). The most significant form is a cavern called “Cave in Rosolin”,. On the slope of the valley, where the river deposits fertile alluvial silt and brings the diaspore of different plants, alluvial forests develop. On the opposite steep slope grows a hart's-tongue fern (Asplenium scolopendrium) , species that is under strict protection.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce