Krzyż pańszczyźniany
Postawiony w 1848, upamiętnia zniesienie pańszczyzny. Często umieszczany w miejscu zakopanych ksiąg pańszczyźnianych i dyb - symboli chłopskiego zniewolenia. Zniszczony przez bolszewików w 1939 r., odtworzony w 1998 r. staraniem nieżyjącego już Michała Jakubowicza.


                Kríž poddanstva
Postavený v roku 1848, pripomína zrušenie poddanstva. Často boli stavané na miestach, kde boli zakopávané zničené knihy o poddanstve a klady – ako symboly mužského poddanstva. Zničený bol boľševikmi v roku 1939, obnovený v roku 1998 vďaka úsiliu už zomrelého Michala Jakubowicza.


                The Serfdom Cross
The Serfdom Cross was set in 1848 to commemorate the abolition of serfdom. Often put in places where serfs books and stocks - symbols of peasant bondage - were buried. Destroyed by the Bolsheviks in 1939, restored in 1998 thanks to the efforts of Michał Jakubowicz.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce